Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Hàn Quốc từ 3 đến 6 lít.

-28%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N41

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 
-25%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N48

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 361,000 vnđ

Xem
361,000 
-24%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N57

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-28%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N59

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 21.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 410,000 vnđ

Xem
410,000 
-26%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N72

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 
-26%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N75

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 59cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 370,000 vnđ

Xem
370,000 
-23%

BÌNH HÀN 3 LÍT | T3

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 23cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 399,000 vnđ

Xem
399,000 
-31%

BÌNH HÀN 3.2 LÍT | N147

Đ/k miệng: 10cm

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 540,000 vnđ

Xem
540,000 
-29%

BÌNH HÀN 3.3 Lít | N155

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 560,000 vnđ

Xem
560,000 
-29%

BÌNH HÀN 3.4 LÍT | N23

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 51cm

Thể tích: 3.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 360,000 vnđ

Xem
360,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N18

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N19

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-26%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N90

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 44cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
379,000 
-28%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N116

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 61.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 
-29%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N148

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 560,000 vnđ

Xem
560,000 
-32%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N47

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 66.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 419,000 vnđ

Xem
419,000 
-34%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N74

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 69cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 440,000 vnđ

Xem
440,000 
-29%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N87

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 34cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 449,000 vnđ

Xem
449,000 
-31%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N91

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 33.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 345,000 vnđ

Xem
345,000 
-29%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N126

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 28.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 485,000 vnđ

Xem
485,000 
-25%

BÌNH HÀN 4 LÍT | T4

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 30cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 419,000 vnđ

Xem
419,000 
-34%

BÌNH HÀN 4.3 LÍT | N154

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 720,000 vnđ

Xem
720,000 
-37%

BÌNH HÀN 4.5 LÍT | N17

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
379,000 
-34%

BÌNH HÀN 4.5 LÍT | N46

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 429,000 vnđ

Xem
429,000