BÌNH NẮP TÍM GIÁ RẺ 2 LÍT ĐẾN 35 LÍT

NẮP TÍM 2 LÍT | M2

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 20cm Rộng: 13.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 60,000 vnđ

Xem
60,000 

NẮP TÍM 2 LÍT VÒI | M2V

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 20cm Rộng: 13.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 75,000 vnđ

Xem
75,000 

NẮP TÍM 3 LÍT | M3

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 25cm Rộng: 15.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 70,000 vnđ

Xem
70,000 

NẮP TÍM 3 LÍT VÒI | M3V

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 25cm Rộng: 15.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 85,000 vnđ

Xem
85,000 

NẮP TÍM 5 LÍT | M5

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 29.5cm Rộng: 16.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 90,000 vnđ

Xem
90,000 

NẮP TÍM 5 LÍT VÒI | M5V

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 29.5cm Rộng: 16.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 

NẮP TÍM 8 LÍT | M8

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 35cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 110,000 vnđ

Xem
110,000 

NẮP TÍM 8 LÍT VÒI | M8V

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 35cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 

HŨ BI 8 LÍT | B8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

HŨ BI 8 LÍT VÒI | B8V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

NẮP TÍM 10 LÍT | M10

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 120,000 vnđ

Xem
120,000 

NẮP TÍM 10 LÍT VÒI | M10V

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 135,000 vnđ

Xem
135,000 

HŨ TÁO 10L | HT10

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

HŨ TÁO 10L VÒI | HT10V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

NẮP TÍM 12 LÍT | M12

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 37.5cm Rộng: 23.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

NẮP TÍM 12 LÍT VÒI | M12V

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 37.5cm Rộng: 23.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 155,000 vnđ

Xem
155,000 

HŨ TÁO 15L | HT15

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 42cm Rộng: 30.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

HŨ TÁO 15L VÒI | HT15V

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 42cm Rộng: 30.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 

NẮP TÍM 16 LÍT | M16

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 41.5cm Rộng: 21cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

NẮP TÍM 16 LÍT VÒI | M16V

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 40cm Rộng: 27.5cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 195,000 vnđ

Xem
195,000 

NẮP TÍM 20 LÍT | M20

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 40cm Rộng: 27.5cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

NẮP TÍM 20 LÍT VÒI | M20V

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 40cm Rộng: 27.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 255,000 vnđ

Xem
255,000 

NẮP ĐỎ 24 LÍT | M24

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 42cm Rộng: 30.5cm

Thể tích: 24 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 265,000 vnđ

Xem
265,000 

NẮP ĐỎ 24 LÍT VÒI | M24V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 43cm Rộng: 33.5cm

Thể tích: 24 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000