CHUM THỦY TINH : SẢN PHẨM TỪ 3 ĐẾN 38 LÍT  

CHUM KC 3 LÍT | K3

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 28cm Rộng: 17cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

CHUM KC 3 LÍT CÓ VÒI | K3V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 28cm Rộng: 17cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

CHUM KC 6 LÍT | K6

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm Rộng: 21cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

CHUM KC 6 LÍT CÓ VÒI | K6V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm Rộng: 21cm

Thể tích:

Xuất xứ:

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

CHUM LP 6 LÍT | C6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

CHUM LP 6 LÍT CÓ VÒI | C6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

CHUM KC 8 LÍT | K8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 39cm Rộng: 23cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

CHUM KC 8 LÍT CÓ VÒI | K8V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 39cm Rộng: 23cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

CHUM LP8 LÍT | C8

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

CHUM LP8 LÍT CÓ VÒI | C8V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

CHUM KC 10 LÍT | K10

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

CHUM KC 10 LÍT CÓ VÒI | K10V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

CHUM TRƠN 10 LÍT | R10

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

CHUM TRƠN 10 LÍT CÓ VÒI | R10V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

CHUM SỌC 10 LÍT | S10

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

CHUM SỌC 10 LÍT CÓ VÒI | S10V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

CHUM LP 10 LÍT | C10

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 27cm Rộng: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM LP 10 LÍT CÓ VÒI | C10V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 27cm Rộng: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ:

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

CHUM KC 15 LÍT | K15

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 44cm Rộng: 26cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM KC 15 LÍT CÓ VÒI | K15V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 44cm Rộng: 26cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

CHUM TRƠN 15 LÍT | R15

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM TRƠN 15 LÍT CÓ VÒI | R15V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

CHUM SỌC 15 LÍT | S15

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM SỌC 15 LÍT VÒI | S15V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000