TRỤ RỒNG 15 LÍT | TR15

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 57cm Rộng: 21cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

TRỤ RỒNG 15 LÍT VÒI | TR15V

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 57cm Rộng: 21cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 

CHUM TRƠN 15 LÍT | R15

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM TRƠN 15 LÍT CÓ VÒI | R15V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

CHUM SỌC 15 LÍT | S15

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM SỌC 15 LÍT VÒI | S15V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

NẮP TÍM 16 LÍT | M16

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 41.5cm Rộng: 21cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

NẮP TÍM 16 LÍT VÒI | M16V

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 40cm Rộng: 27.5cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 195,000 vnđ

Xem
195,000 

NẮP TÍM 20 LÍT | M20

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 40cm Rộng: 27.5cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

NẮP TÍM 20 LÍT VÒI | M20V

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 40cm Rộng: 27.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 255,000 vnđ

Xem
255,000 

CHUM LP 15 LÍT | C15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 42cm Rộng: 29cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

CHUM LP 15 LÍT VÒI | C15V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 42cm Rộng: 29cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 

CHUM LP 19 LÍT | C19

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 46cm Rộng: 32cm

Thể tích: 19 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 

CHUM LP 19 LÍT VÒI | C19V

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 46cm Rộng: 32cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 

CHUM KC 20 LÍT | K20

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 47cm Rộng: 26cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 410,000 vnđ

Xem
410,000 

CHUM KC 20 LÍT VÒI | K20V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 47cm Rộng: 26cm

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 430,000 vnđ

Xem
430,000 

CHUM TRƠN 20 LÍT | R20

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm Rộng: 27cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 

CHUM TRƠN 20 LÍT VÒI | R20V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm Rộng: 27cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 490,000 vnđ

Xem
490,000 

CHUM NHO 20 LÍT | CN20

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 40cm Rộng: 30cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 

CHUM NHO 20 VÒI | CN20V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 40cm Rộng: 30cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 

CHUM SỌC 20 LÍT | S20

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 47cm Rộng: 26cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 

CHUM SỌC 20 LÍT VÒI | S20V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 47cm Rộng: 26cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 490,000 vnđ

Xem
490,000 

TRỤ TRƠN 21 LÍT | TT21

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 65cm Rộng: 24cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 

TRỤ TRƠN 21 LÍT VÒI | TT21V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 65cm Rộng: 24cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 600,000 vnđ

Xem
600,000