-14%

BÌNH TRỤ 20 LÍT | N20

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,135,000 vnđ

Xem
1,320,000  1,135,000 
-13%

BÌNH TÁO 20 LÍT

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 40cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,125,000 vnđ

Xem
1,288,000  1,125,000 
-7%

BÌNH TRỤ 21 LÍT | N83

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 49.5cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,825,000 vnđ

Xem
1,970,000  1,825,000 
-13%

BÌNH TRỤ CAO 21 LÍT | N140

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 81cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,485,000 vnđ

Xem
1,700,000  1,485,000 
-21%

BÌNH TRỤ 21.8 LÍT | P218

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 690,000 vnđ

Xem
876,000  690,000 

BÌNH PH218 | 21.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 918,000 vnđ

Xem
918,000 
-8%

BÌNH BẦU 22 LÍT | N4

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,865,000 vnđ

Xem
2,030,000  1,865,000 
-4%

BÌNH BẦU 22 LÍT CÓ VAN | N4V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,135,000 vnđ

Xem
2,230,000  2,135,000 
-18%

BÌNH BẦU 23 LÍT | P23

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,250,000 vnđ

Xem
1,525,000  1,250,000 
-18%

BÌNH BẦU 23 LÍT CÓ VAN | P23

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,305,000 vnđ

Xem
1,586,000  1,305,000 
-8%

BÌNH BẦU 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,035,000 vnđ

Xem
2,200,000  2,035,000 
-5%

BÌNH BẦU 25 LÍT CÓ VAN | N3V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,320,000 vnđ

Xem
2,450,000  2,320,000 
-15%

BÌNH TRỤ CAO 25 LÍT | N22 LỚN

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,445,000 vnđ

Xem
1,700,000  1,445,000 
-16%

BÌNH TRỤ 25.3 LÍT | N17 LỚN

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,255,000 vnđ

Xem
2,670,000  2,255,000 
-20%

BÌNH TRỤ 25.8 LÍT | P258

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 790,000 vnđ

Xem
991,000  790,000 

BÌNH PH258 | 25.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,039,000 vnđ

Xem
1,039,000 
-14%

BÌNH N28 LỚN | 27.5L

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 47cm

Thể tích: 27.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,650,000 vnđ

Xem
4,230,000  3,650,000 
-9%

BÌNH BẦU 30 LÍT | N2

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,215,000 vnđ

Xem
2,430,000  2,215,000 
-8%

BÌNH BẦU 30 LÍT CÓ VAN | N2V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,545,000 vnđ

Xem
2,758,000  2,545,000 
-9%

BÌNH TRỤ CAO 30 LÍT | N23 LỚN

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 130.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,965,000 vnđ

Xem
2,170,000  1,965,000 
-5%

BÌNH TRỤ CAO 38 LÍT | N18 LỚN

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 81.5cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,720,000 vnđ

Xem
2,870,000  2,720,000 
-3%

BÌNH BẦU 41 LÍT | N26 LỚN

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,350,000 vnđ

Xem
3,470,000  3,350,000 
-9%

BÌNH BẦU 41 LÍT CÓ VÒI | N26V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích: 41 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,550,000 vnđ

Xem
3,900,000  3,550,000 
-13%

BÌNH TRỤ 44.5 LÍT | N19 LỚN

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 99cm

Thể tích: 44.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,400,000 vnđ

Xem
3,900,000  3,400,000